Samtalsterapi KBT

Kognitiv beteendeterapi är en strukturerad och tidsbegränsad terapiform. Terapin ska ses som ett samarbete mellan terapeuten och klienten. Arbetssättet är aktivt och går ut på att lära sig att kontrollera sitt sinnestillstånd genom att kontrollera sina tankar. KBT har starkt forskningsstöd som en effektiv terapiform för en mängd olika problem.

Karakteristiskt för terapin är att den:
– strävar efter att förändra beteenden
– är problemorienterad
– fokuserar på situationen här och nu
– i första hand är en korttidsterapi
– arbetssättet är vetenskapligt utvärderat

ProBalans erbjuder alla som är intresserade av KBT en kostnadsfri, kort introduktionsträff. Du får en möjlighet att berätta om ditt / dina problem och jag kan beskriva hur vi kan arbeta i terapin. Den första terapifasen består av bedömningssamtal och beteendeanalys för att kunna arbeta med din problematik på ett effektivt sätt.

De vanligaste problemområdena är:

• depression
• paniksyndrom och agorafobi
• social fobi
• specifik fobi
• tvångssyndrom
• generaliserad ångest / oro
• stress och utmattning
• sömnsvårigheter

Du kan även söka hjälp för beteendeproblem, livsstilsförändringar och bristande självkänsla. Arbete kan ske både individuellt och / eller i grupp.

Depression

Våra känslor är en viktig del av vårt daglida liv och de berikar våra upplevelser. Det händer att alla människor känner sig ”nere” eller ”less” eller ”ur form” ibland. Men en depression vara längre än normal sorgsenhet och de åtföljande känslorna av hjälplöshet, hopplöshet, apati och handlingsförlamning är ofta mycket påtagliga.

Märkbara förändringar inom några av följande områden kan tyda på en depression:

Känslor
• oförmåga att uppleva glädje och njutning
• oro och fruktan inför vardagliga uppgifter
• känna sig sorgsen, dyster och håglös
• känna sig känslomässigt död eller förstenad Tankar
• överdriven självkritik
• uppleva sig själv i långt sämre dager än tidigare
• anklaga sig själv för att göra hemska saker
• negativa förväntningar och farhågor inför framtiden

Beteenden
• tilltagande passivitet
• brist på energi och motivation
• gråtmildhet eller tvärtom svårt att gråta trots att du känner att du behöver det
• tilltagande social isolering eller ökad beroende av andra

Fysisk hälsa
• försämrad aptit med viktnedgång som följd
• tröstätande eller sug efter vissa typer av mat
• stört sömnmönster
• smärta och värk i olika kroppsdelar

Till Toppen

Paniksyndrom och agorafobi

Ångest är en varningssignal, en stark känsla som tar sig kroppsliga uttryck. När vi upplever ångest fokuserar vi på ångesten i sig och situationen eller företeelsen som fick oss att uppleva den. Vårt kroppsliga och psykiska system är påslaget för eventuell fara och vi är redo att möta den på bästa möjliga sätt. Det kan tyckas konstigt eftersom det upplevs som så obehagligt men ångest är en överlevnadsmekanism och nödvändig för vår fortlevnad. Stark ångest som tar sig fysiska uttryck kallas också för kamp- eller flyktbeteende. Det är ett sätt för vår kropp och vårt psyke att skydda sig emot eventuella hot. En panikattack är ett omedelbart, starkt, kroppsligt uttryck för ångest.

Plötsligt kan man uppleva symptom som:
• yrsel
• hjärtklappning
• illamående
• tryck över bröstet
• overklighetskänslor
• suddig syn
• svettningar
• stickningar i fingrar och tån

Attackerna skapar en rädsla för att tappa kontrollen, bli galen, allvarligt sjuk eller till och med för att dö. Många beskriver attackerna som det mest skrämmande de varit med om, och det är vanligt att personer med paniksyndrom söker sig till sjukhusens akutmottagningar. Vid paniksyndrom är man drabbad av återkommande panikattacker, stark oro för konsekvenserna av dem, samt en rädsla för att få ytterligare attacker. Även besvärande nedstämdhet är vanligt. Människor med paniksyndrom utvecklar ofta agorafobi, vilket innebär att man känner obehag inför de platser och situationer man förknippar med attackerna. Man börjar då i möjligaste mån undvika dessa, eller genomlider dem med kraftigt obehag.

Till Toppen

Social fobi

Att lida av social fobi är att vara mycket rädd för, och många gånger helt undvika, sociala situationer där man upplever att man kan bli bedömd och granskad av andra. Man är överdrivet rädd att göra bort sig och på något sätt generas eller förödmjukas av andra. Personer som lider av socialfobi är bl.a. rädda för att symptomen, som tillexempel att rodna, darra på handen eller rösten och svettas, ska synas och att andra ska uppleva detta konstigt. Det kan kännas jobbigt att visa sin nervositet inför andra. Många upplever att det kan leda till förlorad respekt och självaktning. När nervositeten kommer kan man även få svårt att tänka som vanligt, man tappar ord och glömmer namn. Något som i sin tur ofta ökar ångesten och nervositeten ytterligare. Det sociala livet blir inte sällan begränsat, och många får svårigheter att klara studier eller arbete på ett tillfredsställande sätt.

Till Toppen

Specifik fobi

Ordet ”fobi” kommer från grekiskans phobos som betyder fruktan, skräck. En fobi är just en stark, uttalad rädsla för specifika situationer eller företeelser. Är man drabbad av en fobi vet man om rädslan är överdriven och ologisk med får ändå inte bukt med den höga ångest som det innebär att konfronteras med det man är rädd för. Skillnaden mellan vanlig rädsla och fobi är att en fobi innebär ett påtagligt lidande och kan på sätt och vis vara handikappande. Man kan t.ex. känna rädsla inför spindlar, ormar, höga höjder, att ta en spruta eller inför resor med flygplan eller hiss. Exempelvis kan en person med spindelfobi ha svårt att vistas i naturen och en person med klaustrofobi ha svårt att åka hiss.

Till Toppen

Tvångssyndrom (OCD)

Tvångssyndrom är att drabbas av tvingande, påträngande tankar och en känsla av att vissa handlingar måste upprepas, som t.ex. att tvätta händerna eller att kontrollera att dörren är stängd eller att spisen är avstängd upprepade gånger. De påträngande tankar, tvångstankarna, kan vara av stötande innehåll som för den drabbade känns farligt eller smutsigt. Det kan finnas en känsla av att bra människor inte tänker sådana tankar, och ett behov uppstår att neutralisera tankarna, göra dem otänkta eller åtminstone ofarliga genom att antingen kompenserande, ritualiserande handlingar och tankar som att rabbla ramsor, räkna eller tanka andra, ”bättre” tankar. Om man lider av tvångssyndrom vet man med sitt förnuft att tankarna och handlingarna egentligen är irrationella och orimlig, men att inte lyda dem när impulsen faller på är nästan alltid mycket ångestfylld och svårt att stå emot. Det är vanligt att personer som lider av tvångssyndrom känner skam över sitt problem och drar sig för att söka hjälp.

Till Toppen

Generaliserad ångest/oro (GAD)

Att lida av så kallat generaliserat ångestsyndrom (GAD, engelsk förkortning för Generalized Anxiety Disorder) är att oroa sig och vara ångestfylld över många områden i livet, från smått till stort.Oron upplevs ofta svårkontrollerbar och även om man försöker distrahera sig med annat så fungerar det sällan. Man oroar sig ofta och länge och inte alltför sällan för oron i sig, Det vill säga att man kan oroa sig för att oron bara kommer att bli värre och värre. Många upplever dessutom att de blir lättirriterade till följd av sin oro. Man känner sig uppskruvad, rastlös och som på helspänn hela tiden, symtom som i sin tur kan leda till smärta i kroppen och huvudvärk. Även tankeförmåga och minne kan påverkas av den ständiga oron, vilket i sin tur kan leda till minnes- och koncentrationsstörningar.

Till Toppen

Stress och utmattning

Vi människor har med oss med beredskap för att klara av kortare perioder av stress. Om stressen däremot blir långvarig utan tillräcklig återhämtning, kan man utveckla stressrelaterade symptom och utbrändhet. Stress påverkar hela kroppen, men symtombilden varierar. Vanliga problem är sömnstörning, orolig mage, ihållande värk, och högt blodtryck. Långdragen stress påverkar dessutom immunförsvaret, vilket gör att man lättare drabbas av infektioner. Vanliga emotionella reaktioner vid långvarig stress är ångest och/eller nedstämdhet, samt en känsla av trötthet, utmattning och otillräcklighet. En vilja att isolera sig är också vanligt. Att ständigt uppleva för små marginaler kan dessutom göra det svårt att kontrollera emotionella reaktioner. Även den kognitiva förmågan kan påverkas. Vad gäller utmattningssyndrom kan det yttra sig olika från person till person. Vissa kan förutom stressymtom ha ångest eller panikkänslor. Andra kan bli mer depressiva. Om trötthet är utmärkande kan det handla om kronisk trötthetssyndrom.

Till Toppen

Sömnsvårigheter

Nästan alla har någon gång varit med om att inte sova så bra under några nätter. Händer det under en kort period, är det oftast inte något stort problem Men om problemet drar ut på tiden, så kan det leda till både fysisk och psykisk ohälsa. Vid sömnstörning är svårigheterna av sådan grad att det känns som om man inte kan fungera tillfredsställande. Problemen kan yttra sig på olika vis. Det kan handla om svårigheter att somna in eller en oförmåga att bibehålla sömnen. Sömn med bristande kvalitet är ett annat vanligt problem. Kvaliteten på vår sömn hänger intimt samman med hur vi mår i stort och bakomliggande orsaker är ofta högst individuella. Det finns ofta både fysiologiska, mentala samt rent praktiska faktorer som bidrar till sömnsvårigheterna. Sömnsvårigheter är ofta ett första tecken på stress, oro eller depression. Gemensamt för de flesta personer som lider av sömnsvårigheter är att man utvecklat en stark oro kring sin sömn. 

Till Toppen